THÔNG BÁO CHẤN CHỈNH VIỆC DẠY THÊM VÀ HỌC THÊM TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG


      UBND HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     Số: 40/TB.PGDĐT

v/v chấn chỉnh dạy thêm học

thêm trong và ngoài nhà trường

Trà Cú, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

                         Kính gởi : Hiệu trưởng các trường trực thuộc

                   Căn cứ:  Hướng dẫn số 14/SGD&ĐT-GDTTrH về  hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Trà Vinh và Công văn số 1087/SGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2016 V/v chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh của SGD-ĐT ;  

                   Nhằm ngăn chặn tình trạng dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, Phòng GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau :

                    1/ Nghiên cứu Hướng dẫn số 14/SGD&ĐT-GDTTrH về  hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm học thêm và Công văn  số 1087/SGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2016 V/v chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh;

                    2/ Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm của giáo viên tại đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý ;

                    - Giáo viên không được tổ chức dạy thêm học thêm tại nhà hoặc chưa được thủ trưởng đơn vị cho phép dạy tại các cơ sở đã được cấp phép ;

                    - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên ;

                    - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên tập trung ôn tập cho học sinh trong thời gian hè, rèn luyện những học sinh yếu kém, tổ chức thi lại. Cấm thu tiền hs dưới mọi hình thức ;

                    - Phòng GD-ĐT tổ chức kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm (đầu tháng 7/2017) ;

                    3/ Nếu xảy ra sai phạm khi có phản ánh dạy thêm học thêm trái quy định thì :

                    - Thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịnh trách nhiệm trước Phòng GD-ĐT, tập thể trường sẽ không được xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng ;

                    - Giáo viên dạy thêm chịu kỷ luật trước nhà trường và Phòng GD-ĐT, đề nghị không bình xét thi đua ;

            Ngoài ra, cá nhân vi phạm phải chịu xử lý kỷ luật khác theo quy định;

            Phòng GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng giáo dục qua số ĐT 0294 3874 035.

 

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Huyện ủy

(Đã ký)

- UBND huyện

 

- Các bộ phận PGDĐT

LÊ TẤN ĐOÀN

CV Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm.pdf

Tin mới