Thông báo của UBND huyện Trà Cú về kết quả xét tuyển dung hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Thông báo tuyển dụng lao động của UBND huyện Trà Cú

Tải văn bản của huyện ở đây:  Văn bản đính kèm
Tin mới